Евгений Приходько
1103

[Т̛͙͊ͤ̍̃̓ͨ͗͐͟е̶̩̣͖̼̲̾ͭ̃х̷̶̠͉̥̟̝̤̦͉̬͒ͣп̏҉̸̞͉̺̳̪о͇̖̟͖̫̂͠п̴̫̼̥̰̜̯̲ͫ̈́́ͬͬͬ̈̕] Как работает Zalgo-текст

Залго (Zalgo) — это персонаж крипипаст, который впервые появился в 2004 году в переделанных комиксах про Нэнси и Арчи (подробнее), а позже, в 2009 году, его стали форсить в крипипастах (подробнее).

В закладки

Пример такой пасты выглядит так:

ЭТО ВАЖНО У меня осталось мало времени, Мне нужна помощь. Послушайте. Этот пост наверное удалят до того, как все увидят его. Обновляйте каждые несколько секунд, здесь есть вещи, которые работают странным образом. Я никогда не был так напуган. Пикрелейтед — скан документов, которые повествуют о Проекте Залго. Сохраните, и публикуйте куда можете, распечатайте и распространяйте. Пожалуйста, распространите это везде, чтобы люди смогли узнать о} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ZA ~ L G ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠# O҉ (тут картинка, из серии картинок о Залго) ̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ C̓̔̿̿̿̕̚۩◊} O҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠ M͡҉ E҉̔̕̚̕̚҉ S~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O ҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩ОН ◊разъедает ДУШУ} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉ЗАЛГО ҉ ̵IS̡̢̢̛THE̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} О БОЖЕ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝ ̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕ ̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠# ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ помогите҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊ О҉̵̞̟̠̖̗̘̙ ̒̓̔̕̚Д҉̵̞̟̠̖̗̘̙ T͖̟̹̦̤̣̦̹̒̌ͥ͑̇͐͊͝o̴͍̼̯̭͓͍̝̰̊͆̌͝ ̟̳͈̝̼ͦͥ͘͡i͇̺̬̭̻ͯͣ͂n̻̳͙̯̜̼͇̿ͮ͛̑v̴̶̪̲̟͕͈̙̋̈́̆̆̾ö̩̻̥͍̟̩̦́k̮͖͚̻͆̉͌ͪ̒̽͆ͬe̴̸͚̹̬͓̠̤͑̋ͯ̔̿ͬͅͅ ̺̻͓̱̤ͨ͊ͧ͒͊t̶̨͔͖̹̼̰͓̻̂̉̈́̿ͮ͝h͉͕̠͈̙̫̲̝̫͛ͩ͟e̝͇̦̹͑̌͜ ̨̥̇͊ḩ̛̦̙̳̳̲͐͞i̪̳͒̔͢v̵ͨ͋ͮ̔̏ͩ҉̥̜͚̭͖e̟̙̣͈̥͒̈̎ͦͅ-̣̳͍͕͋͌͌̂̆͡ͅm̥͉̝͔͓̻̊͗ͩͮ͠ỉ̧͙̬͇͓̇ͧͣ̍ͥṋ̗͙͇͉͕̬͙͙ͭ͑̂̍̇̇͑͐͋d̼̭̆̋ͭ́̅̏̇͘ ̵͍̜͔͙̗̼͚̫̒͊ͯ̇͌̃̈́͟͞r̢ͤ̉̄ͣ͋͏͓́e̷̢͕̠ͮ̈́̆ͅp̡̯̮̲͇͕̩ͧ̇̍̚̕ŗ͇͖̒̎͋ͪͣe̸̴̢͎̖̠̫̪͔̽́̽͛ͅs̹̳͖͉͇̣̻̊ͣͤ̄̌͛̓̚͟e͐ͪ̋̿̓͏̠͚̼̪̣̰ͅn̶͖̖͕̺̠͔̻͈̐ͬͫͫ̑͘t̥̪̤̹͎̹̞ͧ͑ͧ͝͡ͅị̮̩̥̮͙͎̓͑͠ͅn̷̼͔̗͎̩̫͔͊g̶̞̱̝͙̝͙̋́̄͌̅͢͝ ̘͙̮ͫ̉ͪ͢c̟̲͕͕̩̓̎͞ḣ̶̸̩͚̦̬̱̤͔̹͈́̔͐ͤ͡aͭ̃̐̌ͮͦ͏̫̜̣̬̲̙̭͢ò̠̭̖ͥͩ̈́͆̓̈s̴̛͓͓̲̲͋̊͑̐̓ͩͬ͑.͎̳̄͋ ̷̢̹̳͙̹̙͍̙̅̂ͩͧ̾̚I̮̤̪̹̠̾͋̃n̶̺̫͓̲̥̠͔̄́̓ͪ̍͋͢v̡̭͕͙̣ͫ̎ͮ͐̄̇͛̚̕ͅoͬͧ̿ͫ̔̉ͫ̽̚҉͈̦͕k̸̽̎̐͏̱͇͜ḯ҉̵̻̣̫̞̭̳̰͖̬n̷̜͖̞̮̬͈͖͍̿̓͂͛̾͋̽̉͠͝g̡̰̹͌ͨ̆ͬͯ͌ͥ̋̚͡ ̴̨͙̲̪̜ͤͥͤ̉ͫͯ̒̉ẗ̨̬̹̼̯͆̍ͮ̓͘hͬ̽҉̛͓̘̩̯̥̜e͂̏̓̿̍͠҉̣̲̳̮̩͍̕ ͕̼͇̙̪̣̠͈͔ͭͯ̀ͭ͒f͎̗̳͎̥̈́̑͌͛̌̏ͥ͞e̸̡̠͉͓̰̙ͣͭ̈͊̈̐̔̊ḛ̦͕̯̋̒ͭ̇̅̿͡l̶̝͓̳̗̮̻͍̯̋ͨ̅̊̅̾ĭ͕̬̥̥̾ͣ̓n̶̝̞̬̦̄̃g̥̖͇͙̠̽ͬ́ͯ̽ͫ̉ ̳͈̪́͛ͯͫ́ͬͯ̑o͔̰̪̰͒̎ͮ͘͢f͖͓͇̣ͨ͂ͤ̚̕ ̛̘͍̗̣̟̬̼ͥ̓c̵̸͔̩͔̩̫̰̜̐͑̎ͯ̚ͅh̨͙͈̥̉ͫ̈̿͆̔ͣä̧̺̪͔͔̱͓̠̞ͮ̇͒̍̊o̶̴̟̱̻̻͙͂͜s̼̱̣̩̦̺̖͕̈̆͋̒͂ͨͥ̀͞͝.͓̣͎̳͇̤͇̺͗ͩ͆̆̅ͤ͡͝ ̶̬̬̱̟̜̼̓̆͂̽̍ͣ̒͒͢͜Ẅ̧̦́ͩ̚iͫ͒͐͛̿͏̳͕̞̙͝t̺̝̣̥̻͓͂̐̏̍͢h̐́ͨ́͏̶̱̝̮̞͖͓̬ ̶̺͉̓͌̆ͯ̐̍ͤo͓̺̻̪̗̗̓̇ͭ͆ͪ̓̚̕͟ͅͅụ̧̡̠̰̭̒̅̄̒̊ͮ̈́t̞̯͓̲͕̗̹̤ͥ̋ͣ͌ ͖̐̌̑̉͑̉͟o̖̣̖͕ͤ̐͗̍͐͠r̬̃ͧ͌̈̔d̖͔̝̱͎̙͒ͫeͮ̌̔ͪ҉̣̠̰̳r̲̠̠̪̯̙̬̲ͬ̾ͪͪ̅ͥ̚͘.̵̝̜̣̝̙͚ͪ̑̃͆̂͘ ͍̪̼̦̲̰̇͑̋ͥ̓̍͒ͣͦ̕ͅT̴͙͙̱͚̳͕̤̩̈́̏̂ͩ̐ͅh̵̴͔̙̻̺͕̽e̙̗̜̞̓͑ͬ̓ͥͯͧ̂ ̴̲̲ͤͣ̀N͚͍̻̿̒͌̍͆e͕̹͖̊̔̏ͫ̍ͬͥ̚͠z̸̖̦̯̮̠̑p͎̭͂ͦ̇ͬͦ͌͞ḙ͆̆̉̽̉͗r̢̬͔̬͓̺͇͎̬̘̆ͤ́̆̋̕͝dͥͫ̊̾͋ͪͩ̒̐҉̙͇̩͉i͍̙̬̦͙͉͍ͮ͡ͅǎ̸̡̘̩̟̮̫̋̿̇̈́̀n̸̶̜̻̲̝̰̗͙̍̌̓͐̾ͯ̀ ̩̣̻͍͔̩̥̱̈̊̆̎̔̔͑̕h̵̸̝̳̮̫̙̮͖̬̔̂͗̂͞i̴̪͎̖̠͐́̋͌͜͞v̺́̔ͬͨ̉ͅë̬̙̪̞́̈́͐͋̃̒ͩ-̶̳̮̖̳͎̻͓̯̪ͬ̋̄ṃ̡̗̩̩̦ͨͧ͑̽̄͠i͈̭͖̞̫͔͋͑̆̆ͣ͜n͙̠̙̦̫̺̩̐͊̓̐̍̚d̷͓̜͖̪̼͉̟̤͛͑͗̋ ͉ͤͧͦ̄̓̔ͧ̍͑̕͘o̗̦̹̫̹ͭͤf̶̛̖̣̦̯͚̪̞̞ͨ̂̌̃̇̎̐ ̈̐̄̔̾͑͏̵͇̤̰c̠̘̗̹̰̬̱̝̖ͦ̒ͧ̿̌̿͘ḧ̫̙̬͇̳͍͔́̊͒ͮ́͂͡a̫̪͙͎͉̲͎̹͋͆ͮͪ̿ͪ͋o͇͉̒̊ͧ̃̋̈́̈́̀̕s̷͉̘̹̟̺̦̅͌.̵̮̝̠̎̈́̕͞ ̬̹̠͈̫͔͕̓ͭͮ̀̆ͪͅZ̩̻͎͓̯̲̓ͥͫͪ̎ą̹͔̖̖̱͍̥̞́̂̀̈ͭ͂̈̂͛l̨̮ͪ̒͌ͦ̊ͧ̊͛͘͜g̪͔̩̑͆̆̏͛͌ͩ̋ớ̢̳̮̫̬̣͈͔ͨ̽ͧ̔̋.͍̦͇͔̲͓͔̜ͯ͂̆̋́̕ ̡̯͈̺̣̮̙̒͒̀̆ ̴̫̎̂ͪ͛͑̌̉ͯ͢Ḧ̫̤́ͨ̄͜͢͠e̲̯͍͇̫̋ ̮̱̗͍̤͚̬̞̟̾͘͢ẅ̢͙̭̥̜̿̍̀̏͌h̸̦̰ͥͧ̾̃͘o̊̅ͩ̔̾̅͛҉̯̳͢ ͣ̉͋̐͆̈ͪ҉̧̦͎̹͓͚͉̻͘W̛̬̣̅ͧ̒ͣ̌̅͒ͭ͝aͩ͌̿̓̈͆̋҉̤͇͔̘̙̮̖̝͕̕ị̛̱̑͗͌̋ͣ̀͢ţ̞͙̔̉ͮ̚͝s̵̜͓̄͑̍̆ͣ̈́͌ͧ̈́ ̶͕͖ͧͫ͂̔B̵͔̩ͤ̔̀̄͆̒̽̕e̢̟̲̯̹͙ͩ͒́̊͝h̄͑ͦ̆̒͏̭̜̗̟̕i̢͎̙͔͚̻̜̠͋̓̍ͧ͗͑ͪ͛͜n̴̨̓̑҉͔d̰̮͈̺͑̓͗́͜ ̨͇̤ͤͨ̓͋̕T̑ͭͥ̋̐̾҉̴̛̭h̬̱̰͉ͤ̊̉ẽ͔̤̱͇̱̮͗͂͠ͅ ̖͍̦̯̦̹͕ͬ̒̏͢͞W͓̘̩͙ͥ̑́͂͐a̸͊ͦ̅ͯ́҉͍͓̩͔͎l̗͚̰̬̘̫͎ͥͤ̓ͅl̻̄͆́ͯ̔̈́̾.̣̠̯̝̞͚͚͒ͬ͆̅̈͜͢͢ ̬͇͍̞̫̱̟̒͛͑ͦͤͩ̐̾͟Z͉̝̰̣̩̞̭͌̆́̅̓̑̒͜A̷̡̺͒͗̐̒L͑͌͐ͥ́͞҉̛̪̜̙͔G̿̍̈́̿͒ͭ̍ͮ̍҉̡̞̻̯̩̮̤̰̹O̲̯̯̭ͣͬ̔! ̩̬͙͇͚͇̩̄̒͐͌̈͗ͨ̀ͅиХ

Крипипасты почти всегда о том, что Залго близко, он уже почти здесь, он идет. He comes — это вообще ключевая фраза во всех форсах про Залго. При этом чем дальше идет текст, тем сильнее он деформируется и тем больше в нем появляется странных символов, заползающих на соседние строки. Такой деформированный текст теперь так и называют — Zalgo-текст. Вот о нем и поговорим.

Текст, используемый в компьютерах, и текст, который мы видим на бумаге — это немножко разные вещи. Что текстовые файлы, что текст в браузере — все это должно храниться в памяти (либо на жестком диске, либо в оперативной памяти). Компьютеры используют двоичный код для хранения данных. Получается, что то, что мы считаем текстом — это просто набор чисел в памяти компьютера. То, как эти числа интерпретируются в символы текста, зависит от используемой кодировки. Кодировка — это таблица, в которой говорится, что числу 1 соответствует такой-то символ, числу 2 — какой-то другой, и так далее. Если у нас есть файл или страница с текстом в интернете, который был написан с одной кодировкой, а мы читаем его с какой-то другой, то получается лютая хрень.

Пример лютой хрени

Раньше это было большой проблемой. То были темные времена: CP1251, KOI-7, KOI-8 — названия кодировок всплывают в моей памяти как кошмар — разные операционные системы использовали разные кодировки, текст в командной строке Windows не поддерживал кириллицу, в чатах в IRC случался ужас, если у разных пользователей были разные кодировки. На этой почве рождались мемы, например бНОПНЯ или посты на башорге времен 2005-2010 годов (1, 2, 3).

<ICEbЕrg> ПХГМЮБЮИРЕЯЭ ЙРН Б лЯЙ, ОНДЛНЯЙНБЭЕ Х оХРЕПЕ НАХРЮЕР?<Ishamael[eager]> сам ты нахрюер

Тогда он еще был хорош

К счастью, сейчас люди одумались, и почти везде используется Юникод (Unicode). В наши мультукультурные времена мы уже не можем позволить себе не унифицированные кодировки текста. Если верить википедии, то с марта 2020 года используется Юникод версии 13.0. Он включает 143859 символов для 154 письменностей мира. Вот здесь можно посмотреть полную таблицу символов: ссылка. Она поделена на секции для разных алфавитов: базовая латиница, кириллица, руническая письменность, 20992 унифицированных иероглифа для Китая, Японии и Кореи (21! тысяча! иероглифов!) и многие другие.

У отрисовки Юникода есть одна особенность: каждый следующий символ НЕ обязательно занимает новое место. Некоторые символы отрисовываются в том же месте, что и прошлый символ. Или под ним. Или над ним. Спойлер: так и работает Zalgo-текст.

Например, вот так записывается число 100000 в древнем кириллическом формате с использованием символов Юникода:

҈ + a = a҈

Здесь используется обычный символ из нормального алфавита и символ, который обозначает сотни тысяч. Он называется Combining Cyrillic Hundred Thousands Sign. Ключевым словом здесь является Combining — оно значит, что символ комбинируется с прошлым символом в строке. Их можно использовать сколько угодно. Если символы накладываются поверх символа, то там ничего особо интересного — они просто будут накладываться и превратятся в мешанину. А вот символы, которые добавляются сверху и снизу, могут накладываться в столбик, вылезая на соседние строки.

zzzzzz

z̐z̐̐z̐̐̐z̐̐̐̐z̐̐̐̐̐z̐̐̐̐̐̐

В Юникоде есть несколько таблиц с такими символами: 1, 2, 3, 4. Также есть отдельные комбинирующиеся символы в других таблицах. Например, символ для сотен тысяч лежит в таблице с кириллицей.

Можно написать простой скрипт, который принимает на вход какой-нибудь текст и добавляет в него после каждого символа несколько случайных комбинирующихся символов. И таких скриптов уже полно в интернете. Вот здесь, например, можно выбирать направление, куда добавлять символы (сверху, в середине, снизу), но всего три выбора для интенсивности. А вот здесь нельзя выбирать направление, зато интенсивность регулируется слайдером в большом диапазоне.

В рубрике #техпоп я стараюсь приводить примеры из личного опыта. С Zalgo-текстом у меня особо интересных историй нет, но могу дать один совет: если вы делаете игру или приложение, где пользователи могут вводить текст (чат или описание профиля), добавьте защиту от комбинирующихся символов. Иначе какая-нибудь группа гриферов заспамит вам весь чат и превратит работу ваших комьюнити-менеджеров в ад — им придется разбирать большое количество жалоб от нормальных игроков.

На DTF вот такой защиты нет, так что можете заспамить его Zalgo-тестом. Вы теперь знаете, как это сделать.

h̷̢̛̝̥̜̬̔̅͒͒̊͊̀̑̇̈̆͒̃̅͒̄̐͊́̃̎̋͂̒̒̌̒̃̒̾̆͐̇̉́͂͗͘͝͝é̵̛̛̛̳̟͕̥͉̹͓͕̙̹̬̮̱͖͔͖̳̳̌̋͗̋̈́͐͗̀͂́͛̆̎̊̊͊́͐̐̒͋̽̓̋̍̉̋̿̅́̋̔̌͑̓̒͛͛̇̒̑͋̑̔͂̀̄̑̅̔͊̀͊̾̚̚̕͘̕͘̕̚͜͜͜͝͝͠ͅc̵̡̛̟͇̳̟̠͚͉̭̭̜̫̞̝͚̠̻͇͓͙̻̰̘̩̬͖̑͂̈͑̇͊̅̃͆̂͂͒̎͌̃̏̇̆̓͆͌̌̉̋̃̈́͑̐͊̍̄̇̏͒͋̐̽̀̅̈́̌̈̋̌́̉̿́͊̾̃̃̋̕͘͠͠͝͠͠o̵̤̖̣̹͔͈̬̠̲͓̻̳̫̘̩͉͖̫̖͒̅̽͌̋͋̈́̏̕͜m̴̧̛̖̭͙̻͇̜̺͚̙͔͇̘̟̼̂̄̿̏͌̈́́̊̆̏̀́̄̾̅̃̊͆͛̓̏́̀͘̚͠͝͠͝͠ͅe̴̡̡̛̗͈̝̜̣͓͕͇̯̺͚̟͖͉̦̠̩͈̘̺͔͔͕̫̤̺̺̳͍͍̥͔͚̹͕̹̗͖̥̫̣̙̥̗̩̳̻̭͎̗͔͙̰̞͚̞̥̠͎͓̫̗̘͂̌̈̊̔̑̆͒̇̊͆̒͌̂͆̈́̿̓̐̅̔̄̋̇͋̌́̋͊̃̈̇͛̈́̑̽̋͒͒̆́͂́̉̈́͊̀͂̕̕̕̚͜͝͝͝͠͠͠͝͝s̴̨̧̧̧̢̧̢̨̥͈͙̭͎͕͔͎̲̝̹̺̜̬̫̙̳͎̜͍̻̻͔̦͍̗̹̫͇͉͔͙͓̗͖̜̞͖̼͎̱̣͖̦̰̣̦̈́͗̆̈́̇͐̃̎̀̽̅̀͊̿̉̂́͂̇̇̀̾̌͛͑̀̅̆͂̉̾̉͆̉̚͜͠ͅh̸̨̧̢̪̜͇̞̰̳͉͔͚͓̺̭̪̱̫̞̜̹̞̙̖̻̺̺́͋͒̈́̆͐̑̀́̄̋͊̀̓̍̆̎̑̌̔͛̓́͛͛̃̓̃̐͘̚̚͜͠ͅę̷̧̨̡̨̡̨̯̟̮̟̳̳̲̩̥͕̰̼̙͍͉̯̻̠͓̥͖̤̮̹̜̣̖͔̜̥̜̗̺͎̹̓̈̇͐̄̂͋̈̈́͘͠ͅc̴̢̛̛̦̭̫͉̝͓̻̳͓͕̯̠̲̺̟͙̝̙͕̻̳̈́̀̍́̅́͆̀͒̇͗̆̽͊̇̍̈̂͋̉̾̀̓̾̋̍̍͊̎̊̀̓͑͆̒̈́̍̆̄̽̍̄̈͘̚͘̚͜͜ớ̴̧̢̢̡̢̨̛̫͕̘̬̻̩̤͇͔͉̲̩̩̫̹̥̳̳̙̙̱̞̟͓̪̩̬͚̳̠̯͎̖̫̦͓̼̻̹͎̹̤̦̞̞͇͎͎͆́̄̀̽̅̈́͊͐̄͋̂̀̒̌͂͑͆͑̾̎̏̉̌̇̽̇̔̚͜͜͝ͅͅm̷̢̢̞͚̙̠͕͓͇̺͍͉̻̩͖̲̼̺̦̗̪̱͇̱̤̟̦̩̯͇̒̒̓̊̀̿̅̏̊́̒̿̈̉̿̽͆͒͛͐̋͛͒̋̃̈̍̽͂̂̇̂̕͘̚͜͝͝͝͝ͅẽ̷̢̨̡̡̡̢̛͈̘̙̝͖͙͔̱̯̹͍͎̲͙̺̭͓̲̩̰̱̜̟̖̲͇̻̝̩̤̪̰͉͍͒͐̊̇̏́̇̊́̽̃̎̈̓̓͌̈̊̎̚͜͝ͅͅş̴̧̢̻̲̩̞͔̮̻͕̹̖̞̤͖̭͖̙͖̝͖̤͐̓̈́̋͛̚h̸̢̛̛͔̥͈̥̱̖̦͚̳͎͔͈͚̝͙͇̣̝͔̼͖̻̖͕̫̩̱͙̗̻̤̭̙͖̘̼̟͓̥̲̻̙̻̱͋̍̒͑̃̑̂̌̒̌̈́͗̅̏̑̐̉̒̆̈́͒̀̈̓̅͐͛̒̄̈́̑̒͒́̕̕͘͜͝͝͝ͅͅe̵̛̮̥͕̱̳̼͈̘͉̠͉̞̤̦̲̘̝̲̹̝̬̅̆̿͐̉͊̚c̵̢̢̨̡̡̧̨̢̛̙̯̫̪͇͙̖̥̭͍̣̫̪͓̳̥̬̪͍̪̠̜̣͉̖̣̮͓̫͕̜̩̠̭͚͉̿̀͋͂̎̉́̓͒̃̋͑̈͑̈́̑̅̏̓̈́̂̀͊̎͂̋̿̐͘͘͝͝͠͠͠͝͝͝ͅő̶͈̉̅̋̅̊̇̈̏̃̾̽̀͒͛͒̊̉̅̆̈̂̓̒̒̈́̉͋̆̕̕͘͝͝͝m̶̨̡̧̛̛̛͇͈̙̲̳̤̖͔̼͉̦͓̙̮͔̬̦͖͇͈̜̼̘͚͉̤͖͚̟̹̲͓͓̮̱̩͙̯̖͉͍̗̦̩͈͇͓͎̠̎͂̏͌͐̉̇̂̈̇̔̓̐͐̈̄́̓̈́̈́̃̄̐̀́̆̐͆̌̂̄̆͂̒́̌̊̈́͗͑̔̾̂̉́͋͛̈́̈͛͂̅̐͋̂̀͘̕͘͜͜͠͝͝͠ͅͅͅë̵̢̡͇͖̩͔̟͙̮̝̫̦̙͈́̓̇̎͑͐ş̴̧̢̨̧̨̡̧͖͈̺͎̘̘͖̦͓̼͙̝̲͙̹̫̮͎͕͓̩̥̜͍̗̪̗̩̞̘͍̼̻̖̺̣̺̺̥̘̩͕͖̱͓̗̖̰͖̍̀͋̿͋͂̓͐̇̆̿̋̑̔̏̇́̋͊̀̇̈́͆̅̿̿͊̇͌̍͌͑̓̒͂̏̏͂̏̕̚̕̕̕͘͜͝͝͝ͅͅḩ̷̡̢̡̡̟̲̦̖̫̝͈̲͎̳̘̝̫̬̖͕͍̫͉̼̫͕͙̣̩͔̠͈͙͍̞̲̙̠͓͕̗̯͎̲̯̱̞͍̬̠̼͉̂̅ͅę̴̧̨̨̢̡̱͇̥̘̗͈̪̬̘͚͙̲͖͎̻̙̦͚͔̜͕̠̲̣̺̪͇̘̭͌́̓͐̌̑̽͛͌̊̀͗̿̂̋̓̍͌͊͒͛́͘̚ͅͅc̶̨̨̢̢̨̡̧̢̩̙̼̰̩͇͕̤͇̥̦͚̮͖̤̭͈̲̩͍̺̫̩͙͍͖̣͕͉̘̟͕̟̙͈̦̝̮͇̞̮̗͓̜̮͉̫̮̖̮̬̙͈̰̩͒͐͐͌̈́̔̉̽͆̀̓̎͆͊̀̄̃́̇̿͊͆̌͑̈́̽̒̐̎͜͝͝ǫ̷̛̲̞̩̪͂́͐̿̃̓̅̓̿̎́̓͋͛͌͋̏͂̊͗̅̊͛͗́̏̇̾̊̃̾́̌̈́́́̋͊̎̓̆́̀̄̄̄͐̀̕͜͝͠m̷̨̧̧̨̨̧̢̛͉̩̘̪̖̠̻͓͔̭̣̥̪̞̼͙͕̣̖̦͖̗͓̻̻̗̞̜̟̠͍͈̙̗͚̯̞͂́̏̓̓̌̂͐̆͑̈́́̂̆̋̐͑͊̔̅́̈̄͆̋͆̆̈̇̓̏̆͒͑́́̈́̈̎͊́̈́̈́̾̋̓̎̈́̍̓̕͘̕̚̚͜͜͝͠͝͝ë̵̛̺͔̫̦̣͓̗̯̘́̄̈͌͐͆̍̔͑͐̿͂͛͘͜͜͝͝ͅs̷̢̢̨̨̢̛̤̣͍̫̥̙͍͎̤̦͓̺̯̗̥͔̹̣̤̫̭̠̳͔͕̙͎̖̙̝͓̝̭̻̩̼̯̆̐̑̇̌͛͗̈̓̎͌̈͗̃̌́̃̅̔͆̊͐̓̃̏̈́̾̔̇́͆̅̈́̓͂̾̌̏̆͆͗͐̑̇̏̈́͘͘̕̕͘͝͝͝͝͠͝ͅͅh̵̡̨̢̼̻̟̩͚͖̘̬̺͉̜̰̭̳͇͔̣̪̍̄̐̍̽͊̆̒̊̉͗͒̂̏̄̾̎̿͛́̓̅̀̿͂́̎̒̄̽̀͑̍͗̊̊͑͘̕̚͜͜͜͠͠͝͠ͅę̸̧̧̨̧̻̼̬̤̹̰̲͉̗̘͈̳̣̝̘͖͍͈͈̤̙̰͓̱̲̩̖̺̰̗̯͓̱̳͎̻͆͆͜͠ͅč̴̢̢̢̨̭͎͈͉͔͇͍̹̯̻̲͍̯͓̦̬̼̬̼̥̫̩̤͋̇͜͜͜ő̶̢̧̧̧̩͔͕̗͓̳̩̥̦͕̱͔̲̪̫͓͙̝̭͉͙̹̤̩͉̜̯͚̝͚͇̬͕̮̫̖̤̼͔̫͇̲͈̠̺͙̬̝͈̫͈̞̜̜͖͕̼̬̬͍͉̺̬̩͐̔͌̐̇̽͊͐̒̐̍̀̀̃̀̈́̉͐̓͗̈́̌͂̈́͆͆̌̀͐̂̂̏̅̈́̈̃͌̊͂͛̂̑̉̽̇̓́́̈́̾̓̆͘̚͜͝͝͠͝m̴̢̢̨̡̨̢̡̡̢̩̙̙̺̖̖͍̜̦̺̫̟͔̻͎̲̦͉̪͔͇̘͎̝̝̞̫̭̺͚̹̠͖̠̤͕͇̼̮͕͎̦̲͙̖͎̮̻̽̂̊͗̐̾̓͘͜͜͜ͅȩ̸̡̨̛͇͔͎̰̞̭̤̼̗̩̺̖̪̮̥͚̄̑͌̈́͐̓̂̂͆̿͊̊͐̒̾̉͗͒̅̌̀͂̅̑͗̌̈̔̈́͊͗̋͂͐̅͂́̈̂͘͜͠͝͠s̵̡̢̡̢̨̨̧̤̖̻̹̜̙̘̥͓̙͖̹͖͕̠̮͇͎̤̜̯̮̺͓̜̞̹̙͖͎̠̦̩̦͔͕͎̭̟̫̞̺̫̩͚̦̦̠͈̐̔̌̎͛͜ͅh̵̡̨̡̧̢̛̩̹̙͉̠̩̬̭̰̩̟̞̺̼̙̘̱̩̝͇̬͍̬̱͍̩̹͎̪̘̬̦̹̺̫̲͎̫̻̫̗̤̟͚̹̱̣͖̺͇̪͙̣̝̬̮̼̗̐́̄͒̂̏̈́̊̔̈́̔̈́̓̉̊̀̓͗̊͐̂͋̈̏̅̋́̈́̉̒͘̕̚͜͜͜͝͠͠ḛ̷̢̢̡̢̖̤̠̮̱̙̯̘̹͙̱̘͍̤͕̯̤͓̺͉̘͉͍̺̖̪̳̮̖̪̥̯̗̘̪͍͍̮͕̬͖̩͔̤̣͍̙̮̓́͐̔͗̇͂͠͝c̴̢̛͔̳͔̗͔̦͈̥͈̙͎̖͕̳̫̻͎̞̙͓̳̓̀̿͒̔̃͐͑̌̽͐́̋̾͆͑͌͆̋̽̈͆̓̇̐͆̊̀͐̐̄̍̌͆͐́̅̈͂̚̚͜͝͝͝ͅͅơ̸̢̢̧̰͙͎̙̼̩̝̱̮͉̘͕̦͍̲̮̪̙̯͚̺̤̘̳͉͓̫͖̟̝͚̙͍͚̤̺̖͉̻̞̱̰͉͙̆̈̓͛̿̏̅̋͌̋̏̈͂́̿̔̈̐̔̑̍̔̀̇̀͐̉͊̀͆͒͛̈̉̌͐̐̐̂̈́͐̌̈́̽̓͂̒͆͌̒̍͐̆͂͑̀̏͘̚̚͘̚̕͜͝͝͠͝m̸̨̨̛̛̛̗̣̠̰̹̣̖̜̞͔̘̞̜̺͍͇̪͕̺̟̲͎̼̜̻͕̓͋̄̃̽̿̔̾͊̍͆̄̑͐̎͗̈́̿̂͛͑̿̈́̂̄̾̿̑͋̒̓̽̂͂̓̆̀̐̈́͆͑̃͑͗̍͌͆̈́̽͑̈̈́̓͑͋͘̚̕̕͝͠͝ę̷̝͖̥̳͙̟̲̠̂̈́̄̑̈̀̏̂͋́̒͗͊̄͋͂̃̔̎̅̈͐͑̒͗͋͘̕̚͜͝͝s̸̨̧̨̡̢̡̨̛̳̤̲̥̝͕͍̩͎̰̜̝̼̖̮̺̙̹͙̣̠̗̰̭̩̲̱̜̠̝̗̖͈̯͈̜͎̭̗̳̞̹̺̈́̏̿̊́̈́͐̔͌̔̇̊͗̈̍̃͒̓͗̀̽͐͂͌̇͒̓̅̀̈́̔̌̈́̄͆̉̎̇͐̋̑͘͜͜͝

Работаю в геймдеве. Пишу обо всём подряд, веду рубрики #техпоп и #когнитивочка
{ "author_name": "Евгений Приходько", "author_type": "self", "tags": ["\u0442\u0435\u0445\u043f\u043e\u043f"], "comments": 10, "likes": 52, "favorites": 36, "is_advertisement": false, "subsite_label": "unknown", "id": 124144, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Thu, 16 Apr 2020 21:50:37 +0300", "is_special": false }
Объявление на DTF
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
1

Да, у меня он тоже триггерится как вьетнамский. Видимо, используются символы из их алфавита.

Ответить
3

ставлю лайк

Ответить
0

Delited

Ответить
0

                                                ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎

Ответить
0

 На DTF вот такой защиты нет, так что можете заспамить его Zalgo-тестом. Вы теперь знаете, как это сделать.

Теперь есть.

Ответить
{ "jsPath": "/static/build/dtf.ru/specials/DeliveryCheats/js/all.min.js?v=05.02.2020", "cssPath": "/static/build/dtf.ru/specials/DeliveryCheats/styles/all.min.css?v=05.02.2020", "fontsPath": "https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Mono:400,700,700i&subset=cyrillic" }
null